Grace Dance Academy

CUP GRACE DANCE MỞ RỘNG 2022 Giải Vô Địch Khiêu Vũ Thể Thao - Nghệ Thuật - Linedance Nhịp Vui Sống Khoẻ - Thể Dục Theo Nhạc

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

# Trước
Prev
Sau
Next
Sự kiện
Event
Điệu
Dance
Heat VĐV
Athletes
Thời gian
Time
1 LineDance Trung niên - Nhóm 1 (Chung kết)
Line 1 3 11:00 27/8
2 Showdance Nhi đồng Thiếu nhi - Nhóm 1 (Chung kết)
Show 1 3 11:03:15 27/8
3 LineDance Trung niên - Nhóm 2 (Chung kết)
Line 1 3 11:06:30 27/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Showdance - Linedance 11:00 - 11:40
11:09:45
4 Trung niên 3 - Hạng C Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, TG 1 0 11:45:45 27/8
5 Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Nhóm 1 (Chung kết)
RB 1 3 11:45:45 27/8
6 Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 3 11:45:45 27/8
7 Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 2 11:45:45 27/8
8 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 3 11:45:45 27/8
9 Cao Niên - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 3 11:49:00 27/8
10 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 3 11:49:00 27/8
11 Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 2 11:49:00 27/8
12 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 3 11:49:00 27/8
13 Trung niên 2 - Hạng D2 Nghệ Thuật (Chung kết)
CC, RB 1 2 11:52:15 27/8
14 Cao Niên - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 5 11:52:15 27/8
15 Trung niên 3 - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 3 11:55:30 27/8
16 Kim anh gialai - Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật - Nhóm 1 (Chung kết)
TG 1 3 11:55:30 27/8
17 Trung niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, TG 1 2 11:58:45 27/8
18 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 3 11:58:45 27/8
19 Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 3 12:02:00 27/8
20 Kim anh gialai - Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật - Nhóm 2 (Chung kết)
TG 1 3 12:02:00 27/8
21 Cao Niên - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 3 12:05:15 27/8
22 Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 5 12:08:30 27/8
23 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 12:11:45 27/8
24 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 4 12:11:45 27/8
25 Clb - Vô địch - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 12:11:45 27/8
26 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 12:11:45 27/8
27 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 12:11:45 27/8
28 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 12:11:45 27/8
29 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 12:11:45 27/8
30 CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 12:11:45 27/8
31 Clb Hoàng Trang Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 12:15:00 27/8
32 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S 1 3 12:15:00 27/8
33 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S 1 3 12:15:00 27/8
34 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 12:15:00 27/8
35 CLB KIM VÂN DANCE - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 12:15:00 27/8
36 CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 12:15:00 27/8
37 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 3 12:18:15 27/8
38 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 4 12:18:15 27/8
39 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 12:18:15 27/8
40 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 3 12:18:15 27/8
41 CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 12:18:15 27/8
42 CLB KIM VÂN DANCE - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 12:18:15 27/8
43 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 12:21:30 27/8
44 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R 1 3 12:21:30 27/8
45 Clb Hoàng Trang Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 12:21:30 27/8
46 CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 12:21:30 27/8
47 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C 1 3 12:28:00 27/8
48 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 4 12:28:00 27/8
49 CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 4 12:28:00 27/8
50 Clb - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 12:28:00 27/8
51 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 12:28:00 27/8
52 Trung niên 2 - Hạng B Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, BT, TG 1 0 12:34:30 27/8
53 Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Nhóm 2 (Chung kết)
RB 1 3 12:34:30 27/8
54 Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 2 12:34:30 27/8
55 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 2 12:34:30 27/8
56 Trung niên 1 - Hạng B Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, BT, TG 1 2 12:41:00 27/8
57 Clb - Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Nhóm 3 (Chung kết)
RB 1 3 12:41:00 27/8
58 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 3 12:41:00 27/8
59 Trung niên 1 - Hạng D2 Nghệ Thuật (Chung kết)
CC, RB 1 2 12:47:30 27/8
60 Trung niên 3 - Hạng E1 Nghệ Thuật (Chung kết)
CC 1 2 12:47:30 27/8
61 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 3 12:47:30 27/8
62 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng C Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, TG 1 2 12:50:45 27/8
63 Trung niên 3 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 2 13:00:30 27/8
64 Trung niên 3 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 3 13:03:45 27/8
65 Trung niên 3 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 2 13:07:00 27/8
66 Kim anh gialai - Cao Niên - Hạng E5 Nghệ Thuật - Nhóm 3 (Chung kết)
TG 1 3 13:07:00 27/8
67 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 13:10:15 27/8
68 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C 1 3 13:10:15 27/8
69 Clb - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 13:10:15 27/8
70 CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 4 13:10:15 27/8
71 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:13:30 27/8
72 CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:13:30 27/8
73 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
C 1 3 13:13:30 27/8
74 Clb - Vô địch - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 13:13:30 27/8
75 CLB STAR DANCE - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 13:13:30 27/8
76 CLB KIM VÂN DANCE - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:16:45 27/8
77 CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:16:45 27/8
78 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 13:16:45 27/8
79 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 13:16:45 27/8
80 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 13:16:45 27/8
81 CLB STAR DANCE - Thanh Thiếu Niên - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 2 13:16:45 27/8
82 CLB KV NGỌC TRÍ Q12 HCM - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 13:20:00 27/8
83 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
S 1 3 13:20:00 27/8
84 FUTURE STAR DANCE STUDIO - Thiếu Nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S 1 3 13:20:00 27/8
85 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 11 (Chung kết)
C 1 4 13:20:00 27/8
86 CLB STAR DANCE - Thanh Thiếu Niên - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 3 13:23:15 27/8
87 Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 5 13:26:30 27/8
88 Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 4 13:29:45 27/8
89 Vô địch - Hạng E3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 3 13:33:00 27/8
90 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng B Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, BT, TG 1 2 13:36:15 27/8
91 Clb Hoàng Trang Dancesport - Cao Niên - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 13:49:15 27/8
92 Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà - Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 2 13:49:15 27/8
93 Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà - Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 2 13:49:15 27/8
94 Clb - Cao Niên - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 13:52:30 27/8
95 Clb - Thầy trò Thanh Thiếu niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 13:52:30 27/8
96 Clb - Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 2 13:52:30 27/8
97 Vô địch - Hạng E1 Nghệ Thuật (Chung kết)
CC 1 3 13:55:45 27/8
98 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E1 Nghệ Thuật (Chung kết)
CC 1 3 13:55:45 27/8
99 Vô địch - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 5 13:59:00 27/8
100 Vô địch - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 4 14:02:15 27/8
101 Vô địch - Hạng E7 Nghệ Thuật (Chung kết)
WZ 1 1 14:05:30 27/8
102 Clb Sao Biển Dancesport Khánh Hoà - Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 2 14:08:45 27/8
103 Clb - Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 2 14:12:00 27/8
104 Clb - Trung niên 2 - Hạng E2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 2 14:15:15 27/8
105 Clb - Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 2 14:15:15 27/8
106 Vô địch - Hạng E10 Nghệ Thuật (Chung kết)
Bachata 1 3 14:18:30 27/8
107 Vô địch - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 6 14:21:45 27/8
108 Thanh niên - Hạng A Nghệ Thuật (Chung kết)
CC, RB, BB, BT, TG 1 2 14:25:00 27/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Kết thúc Ngày Thi Đấu Thứ 1
14:41:15
109 Nhịp Vui Sống Khoẻ - Nhóm 1 (Chung kết)
Line 1 3 06:00:00 28/8
110 Đồng diễn Trung niên (Chung kết)
For 1 2 06:03:15 28/8
111 Nhịp Vui Sống Khoẻ - Nhóm 2 (Chung kết)
Line 1 3 06:06:30 28/8
Nghỉ giải lao
Breaks
Nhịp Vui Sống Khoẻ - Đồng Diễn 6:00 - 7:30
06:09:45
112 Cao Niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 5 07:29:45 28/8
113 Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 07:29:45 28/8
114 Cao Niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 07:33:00 28/8
115 Cao Niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 07:36:15 28/8
116 Thầy trò Trung niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 07:36:15 28/8
117 Cao Niên - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 3 07:39:30 28/8
118 Thầy trò Trung niên - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 3 07:39:30 28/8
119 Beginner Trung niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 07:42:45 28/8
120 Ladies Thanh Trung niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 07:42:45 28/8
121 Cao Niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 07:46:00 28/8
122 Beginner Trung niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 07:46:00 28/8
123 Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 07:46:00 28/8
124 Cao Niên - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 3 07:52:30 28/8
125 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 07:52:30 28/8
126 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 2 07:52:30 28/8
127 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 07:55:45 28/8
128 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 07:55:45 28/8
129 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 07:55:45 28/8
130 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 6 07:59:00 28/8
131 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 07:59:00 28/8
132 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 08:02:15 28/8
133 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 6 08:05:30 28/8
134 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 2 08:08:45 28/8
135 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:12:00 28/8
136 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 08:12:00 28/8
137 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 08:18:30 28/8
138 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
139 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
140 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
141 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 4 08:25:00 28/8
142 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 13 (Chung kết)
C 1 4 08:25:00 28/8
143 Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
144 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
145 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
146 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
147 Hùng Tuyết Dancesport Phan Rang - Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:25:00 28/8
148 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
149 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
150 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 4 08:28:15 28/8
151 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
152 Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
153 Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
154 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
155 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
156 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
157 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 08:28:15 28/8
158 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
159 Clb DT dancesport Kiên Giang - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
160 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
161 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
162 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
163 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
164 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
165 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
166 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
167 Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:31:30 28/8
168 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
R 1 3 08:34:45 28/8
169 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
R 1 3 08:34:45 28/8
170 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
R 1 3 08:34:45 28/8
171 Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:34:45 28/8
172 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
R 1 3 08:34:45 28/8
173 CLB DANCESPORT QUỐC TÚY - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
174 Clb DT dancesport Kiên Giang - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
175 Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
176 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
177 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
178 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
179 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
180 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 08:38:00 28/8
181 Clb - Thiếu niên 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 08:38:00 28/8
182 Clb DT dancesport Kiên Giang - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 08:44:30 28/8
183 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
J 1 3 08:44:30 28/8
184 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
J 1 3 08:44:30 28/8
185 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
J 1 2 08:44:30 28/8
186 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 08:44:30 28/8
187 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
J 1 3 08:44:30 28/8
188 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
J 1 3 08:44:30 28/8
189 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 08:47:45 28/8
190 SHINE DANCE - Vô địch - Hạng FD3 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, R 1 3 08:47:45 28/8
191 CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 08:47:45 28/8
192 Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 08:47:45 28/8
193 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 08:47:45 28/8
194 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
R 1 3 08:47:45 28/8
195 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S 1 3 08:51:00 28/8
196 NaNa Dance Studio - Vô địch - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S 1 3 08:51:00 28/8
197 Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 08:51:00 28/8
198 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
199 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
200 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
201 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
202 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
203 GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
204 SHINE DANCE - Vô địch - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
205 CLB MAI HOA SƠN TIÊN DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
206 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:54:15 28/8
207 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
208 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
209 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
210 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
211 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
212 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
213 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
214 Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:57:30 28/8
215 CLB STAR DANCE - Thanh Thiếu Niên - Hạng F5 Standard (Chung kết)
VW 1 3 09:07:15 28/8
216 CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu Nhi - Hạng FA Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 09:10:30 28/8
217 CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 09:10:30 28/8
218 CLB Bước Nhảy Đăk Lăk - Thiếu Niên - Hạng FA Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 09:10:30 28/8
219 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 09:10:30 28/8
220 Clb - Thanh Thiếu Niên - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 09:10:30 28/8
221 Lion Team - Nhi đồng 2 - Hạng F5 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
P 1 3 09:10:30 28/8
222 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 4 09:13:45 28/8
223 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 09:13:45 28/8
224 Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 09:13:45 28/8
225 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 09:13:45 28/8
226 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 09:13:45 28/8
227 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R 1 4 09:13:45 28/8
228 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R 1 4 09:13:45 28/8
229 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 11 (Chung kết)
C, R 1 3 09:13:45 28/8
230 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 12 (Chung kết)
C, R 1 3 09:13:45 28/8
231 Clb - Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 2 09:13:45 28/8
232 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, J 1 3 09:17:00 28/8
233 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, J 1 3 09:17:00 28/8
234 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, J 1 3 09:17:00 28/8
235 HK DanceSport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, J 1 3 09:17:00 28/8
236 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 09:17:00 28/8
237 Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 09:17:00 28/8
238 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
C 1 3 09:17:00 28/8
239 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:20:15 28/8
240 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:20:15 28/8
241 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:20:15 28/8
242 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:20:15 28/8
243 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:20:15 28/8
244 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:33:15 28/8
245 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R, J 1 3 09:33:15 28/8
246 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 4 09:33:15 28/8
247 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, J 1 3 09:39:45 28/8
248 Clb - Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 2 09:39:45 28/8
249 Clb - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 09:39:45 28/8
250 Clb - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 4 09:43:00 28/8
251 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C, R 1 3 09:43:00 28/8
252 Clb - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C, R 1 3 09:43:00 28/8
253 SHINE DANCE - Vô địch - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 09:43:00 28/8
254 CLB NHÂN HÀ DANCESPORT - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:49:30 28/8
255 Clb - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 09:49:30 28/8
256 Grace Dance Academy - Ladies Thiếu Nhi - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 09:49:30 28/8
257 Trung niên 3 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 4 09:56:00 28/8
258 Trung niên 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 09:56:00 28/8
259 Trung niên 3 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 9 09:59:15 28/8
260 Trung niên 1 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 09:59:15 28/8
261 Trung niên 3 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 2 10:02:30 28/8
262 Trung niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 4 10:02:30 28/8
263 Trung niên 1 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 10:05:45 28/8
264 Trung niên 2 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 10:05:45 28/8
265 Trung niên 3 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 10:09:00 28/8
266 Trung niên 1 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 10:09:00 28/8
267 Trung niên 1 - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 4 10:15:30 28/8
268 Trung niên 3 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 10:22:00 28/8
269 Trung niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 10:22:00 28/8
270 Trung niên 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 10:28:30 28/8
271 Trung niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 10:31:45 28/8
272 Trung niên 2 - Hạng D1 Standard (Chung kết)
W, T 1 2 10:35:00 28/8
273 Trung niên 1 - Hạng C Standard (Chung kết)
W, T, Q 1 2 10:41:30 28/8
274 Trung niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 10:51:15 28/8
275 Trung niên 3 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 10:51:15 28/8
276 Trung niên 1 - Hạng B Standard (Chung kết)
W, T, SF, Q 1 3 10:54:30 28/8
277 Trung niên 1 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 3 10:54:30 28/8
278 279 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Tứ kết)
C 1 19 10:57:45 28/8
279 278 280 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 12 11:01:00 28/8
280 279 Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 11:04:15 28/8
281 Nhi đồng 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 11:04:15 28/8
282 Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 11:04:15 28/8
283 284 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Tứ kết)
R 1 18 11:07:30 28/8
284 283 285 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 12 11:10:45 28/8
285 284 Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 11:14:00 28/8
286 287 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 14 11:17:15 28/8
287 286 Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 11:20:30 28/8
288 289 Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 14 11:23:45 28/8
289 288 Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 11:27:00 28/8
290 291 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Bán kết)
S, C, R, J 1 11 11:30:15 28/8
291 290 Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 6 11:43:15 28/8
292 Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 6 11:43:15 28/8
293 294 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 16 11:56:15 28/8
294 293 Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 12:02:45 28/8
295 296 Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Bán kết)
C, R, J 1 13 12:09:15 28/8
296 295 Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 12:19:00 28/8
297 298 Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Bán kết)
C, R, J 1 11 12:28:45 28/8
298 297 Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 12:38:30 28/8
299 Nhi đồng 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 12:38:30 28/8
300 Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 12:38:30 28/8
301 302 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 15 12:45:00 28/8
302 301 Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 12:51:30 28/8
303 304 Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Bán kết)
C, R, J 1 13 12:58:00 28/8
304 303 Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 13:07:45 28/8
305 Nhi đồng 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 5 13:07:45 28/8
306 Vô địch - Hạng EO1 Standard (Chung kết)
W 1 6 13:14:15 28/8
307 Vô địch - Hạng EO2 Standard (Chung kết)
T 1 4 13:17:30 28/8
308 Vô địch - Hạng EO1 Latin (Chung kết)
C 1 2 13:20:45 28/8
309 Vô địch - Hạng EO3 Standard (Chung kết)
Q 1 3 13:24:00 28/8
310 Vô địch - Hạng EO4 Standard (Chung kết)
SF 1 3 13:27:15 28/8
311 Vô địch - Hạng EO5 Latin (Chung kết)
P 1 3 13:30:30 28/8
312 Vô địch - Hạng EO5 Standard (Chung kết)
VW 1 4 13:33:45 28/8
313 Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 13:37:00 28/8
314 Thiếu niên 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 13:37:00 28/8
315 Trước Thanh Niên - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 13:53:15 28/8
316 Trước Thanh Niên - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, SF, Q 1 3 14:09:30 28/8
317 Thanh niên - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 5 14:25:45 28/8
318 Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 9 14:25:45 28/8
319 Đồng diễn (Chung kết)
For 1 3 14:42:00 28/8
320 Showdance Nhi đồng Thiếu nhi - nhóm 2 (Chung kết)
Show 1 4 14:45:15 28/8
Nghỉ giải lao
Breaks
KHAI MẠC GIẢI
14:48:30
321 Thanh Thiếu Niên - Hạng A Latin Rising Star Event (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 8 15:18:30 28/8
322 Thanh niên - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, SF, Q 1 6 15:34:45 28/8
323 Thiếu Nhi - Hạng FA Latin Rising Star Event (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 7 15:51:00 28/8
324 Trước Thanh Niên - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 4 16:07:15 28/8
325 Thanh niên - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 16:23:30 28/8
326 Thanh Thiếu Niên - Hạng A Standard Rising Star Event (Chung kết)
W, T, VW, SF, Q 1 5 16:39:45 28/8
327 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 4 16:56:00 28/8
328 Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 8 17:12:15 28/8
329 Trung niên 1 - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 17:28:30 28/8
330 Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 17:44:45 28/8
331 Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 4 17:44:45 28/8
332 Thiếu niên 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 8 17:44:45 28/8
333 Nhi đồng 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 17:48:00 28/8
334 Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 17:48:00 28/8
335 Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 17:48:00 28/8
336 Thiếu nhi 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 17:54:30 28/8
337 Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 5 17:54:30 28/8
338 Nhi đồng 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 6 17:57:45 28/8
339 Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 6 17:57:45 28/8
340 Thiếu niên 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 9 17:57:45 28/8
341 Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 18:04:15 28/8
342 Thiếu nhi 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 18:04:15 28/8
343 Thiếu niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 8 18:04:15 28/8
344 Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 9 18:07:30 28/8
345 Thiếu niên 2 - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 4 18:07:30 28/8
346 Thiếu niên 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 8 18:14:00 28/8
347 Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 6 18:14:00 28/8
348 Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 8 18:17:15 28/8
349 Thiếu niên 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 6 18:17:15 28/8
350 Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 9 18:20:30 28/8
351 Thiếu nhi 2 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 18:23:45 28/8
352 Thiếu niên 2 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 18:23:45 28/8
353 Thiếu nhi 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 5 18:30:15 28/8
354 Thiếu niên 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 7 18:30:15 28/8
355 Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 9 18:33:30 28/8
356 Thiếu niên 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 4 18:33:30 28/8
357 Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 7 18:40:00 28/8
358 Nhi đồng 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 4 18:40:00 28/8
359 Thiếu nhi 2 - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 2 18:43:15 28/8
360 Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 18:43:15 28/8
361 Nhi đồng 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 18:53:00 28/8
362 Thiếu nhi 2 - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 18:53:00 28/8
363 Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 7 18:53:00 28/8
364 Nhi đồng 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 19:06:00 28/8
365 Nhi đồng 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 19:06:00 28/8
366 Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 6 19:06:00 28/8
367 Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 19:12:30 28/8
368 Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 5 19:12:30 28/8
369 Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 19:15:45 28/8
370 Thiếu niên 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 19:15:45 28/8
371 Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 5 19:15:45 28/8
372 Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 5 19:19:00 28/8
373 Thiếu niên 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 19:19:00 28/8
374 Thiếu niên 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 7 19:22:15 28/8
375 Thiếu niên 2 - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 19:22:15 28/8
376 Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 6 19:32:00 28/8
377 Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 7 19:32:00 28/8
378 Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 5 19:35:15 28/8
379 Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 6 19:35:15 28/8
380 Trung niên 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 19:38:30 28/8
381 Trung niên 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 19:38:30 28/8
382 Trung niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 19:41:45 28/8
383 Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 5 19:45:00 28/8
384 Trung niên 2 - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 19:58:00 28/8
385 Trung niên 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 2 19:58:00 28/8
386 Thiếu niên 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 5 20:01:15 28/8
387 Thiếu niên 1 - Hạng A Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 20:01:15 28/8
388 Thiếu niên 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 4 20:01:15 28/8
389 Trung niên 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 20:04:30 28/8
390 Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 20:04:30 28/8
391 Trung niên 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 20:11:00 28/8
392 Trung niên 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 5 20:11:00 28/8
393 Thiếu niên 2 - Hạng F2 Standard (Chung kết)
T 1 4 20:14:15 28/8
394 Thiếu niên 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 5 20:17:30 28/8
395 Thiếu niên 2 - Hạng F4 Standard (Chung kết)
SF 1 3 20:20:45 28/8
396 Thiếu niên 2 - Hạng F5 Standard (Chung kết)
VW 1 4 20:24:00 28/8
397 Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 4 20:27:15 28/8
398 Trước Thanh Niên - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 20:33:45 28/8
399 Thanh niên - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 4 20:33:45 28/8
400 Thanh niên - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 20:33:45 28/8
401 Trước Thanh Niên - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 20:37:00 28/8
402 Trước Thanh Niên - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 4 20:37:00 28/8
403 Thanh niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 20:43:30 28/8
404 Thanh niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 20:43:30 28/8
405 Trước Thanh Niên - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 4 20:46:45 28/8
406 Thanh niên - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 20:50:00 28/8
407 Thanh niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 20:50:00 28/8
408 Thanh niên - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 2 20:56:30 28/8
409 Trước Thanh Niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 21:03:00 28/8
410 Trước Thanh Niên - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 21:03:00 28/8
411 Trước Thanh Niên - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 7 21:03:00 28/8
412 Trước Thanh Niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 21:12:45 28/8
413 Trước Thanh Niên - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 21:16:00 28/8
414 Trước Thanh Niên - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 5 21:22:30 28/8